محور های دریافت ایده :

زخم ، ترمیم بافت، مهندسی بافت،هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، هوم کر، پلتفرم های ارایه خدمات سلامت