شفاتل

🔻ارائه دهنده پلتفرم سلامت دیجیتال
🔸اعضای تیم: ▫️مهندس کاوه راد ▫️مهندس امیر فلاح
🔺خلاصه فعالیت: شـفاتل یـک پلتفـرم سـلامت دیجیتـال اسـت. هـدف شـفاتل ارائـه پلتفـرم جامـع در حـوزه ســـلامت بـــه روش هـــم افزایـــی بـــا فعـــالان ایـــن حـــوزه اســـت تـــا بتوانـــد بـــه ایـــن وســـیله زیرســـاخت جامعـــی بـرای بیمـاران و خدمـات گیرنـدگان ایـن حـوزه فراهـم نمائیـد. یکپارچـه سـازی مراکـز فـوق الذکـر از طریـق ارائـه پنـل و نـرم افـزار اتوماسـیون مدیریـت خدمـات بهداشـت، درمـان و سـلامت و همینطـور اتصـال API بـا سـایر نــرم افزارهــای موجــود و مــورد اســتفاده در زیرســاخت ســلامت کشــور برنامــه اصلــی ایــن پلتفــرم اســت. ایــن پلتفــرم بــه ســه گــروه از افــراد حقیقــی و حقوقــی خدمــات ارائــه مینمایــد: ▫️نیازمنــدان بــه کالا یــا خدمــات در حــوزه بهداشــت، درمــان و ســلامت ▫️ تامیــن کننــدگان کالا یــا خدمــات در حــوزه بهداشــت، درمــان و ســلامت ▫️ بیمه هـــای پایـــه و تکمیلـــی هـــر کـــدام از گروههـــای فـــوق الذکـــر میتواننـــد از طریـــق پنـــل خـــود در پلتفـــرم شـــفاتل یـــا بـــا اســـتفاده از API از خدمـــات شـــفاتل بهـــره منـــد گردنـــد.

Biologists Developer

🔻ایده:پانسمان آلگا-ژل پالسمایی
🔸اعضای تیم: ▫️مبینا فرحمندطالمی ▫️پریساشهبازپور ▫️فاطمه مهربان ▫️نیکتا اربابی ▫️فاطمه فرزین زاد
🔺خلاصه ایده: پانســـمان آلـــگا-ژل پالاســـمایی حـــاوی ریزجلبکـــی اســـت کـــه بـــه همـــراه فناوری هایـــی همچــون پالاســماجت، میتوانــد در زمینــه بهبــود هــر چــه ســریعتر زخمهــای دیابتــی، کارآمــد و موثــر واقــع شـــود. پـــس از بررســـی در زمینـــه راه حلهـــای مختلـــف بـــرای بهبـــود زخـــم و بـــا در نظـــر گرفتـــن چالشهـــای پانســـمانهای موجـــود، طـــرح این گروه ایـــدهای تلفیقـــی از پژوهـــش روز دنیـــا و پانســـمانهای نویـــن اســـت. درواقـــع ایـــده ، طراحـــی پانســـمانی اســـت کـــه میتوانـــد بـــا اکســـیژن رســـانی هدفمنـــد، خـــواص آنتـــی باکتریــال و ضدالتهــاب قــوی و قابلیــت کنتــرل رطوبــت و جــذب ترشــحات زخــم، بــه بهبــود هرچــه ســریعتر زخمهـــای مزمـــن دیابتـــی کمـــک شـــایانی کنـــد. همچنیـــن از آنجایـــی کـــه بهبـــود زخـــم بـــه ویـــژه در بیمـــاران مبتـــلا بـــه دیابـــت، بـــا عفونـــت و مشـــکل مقاومـــت باکتریایـــی همـــراه اســـت، ایـــن طـــرح میتوانـــد رویکـــردی امیدوارکننــده در ایــن زمینــه ارائــه دهــد کــه در برگیرنــده محــدوده وســیعی از نیازهــای مخاطبیــن خــود باشـــد.

دریا طب

🔻ایده:استخراج کلاژن از آبزیان دریایی
🔸اعضای تیم: رقیه ستاری صدیقه سادات جعفری پور
🔺خلاصه ایده: بـــه طـــور کلـــی بـــرای درمـــان عفونـــت و زخـــم در بیمـــاران دیابتـــی، از پلیمرهـــای زیســـتی مختلفـــی ماننـــد کالژن گاوی و کیتوســـان اســـتفاده میشـــود. امـــروزه اســـتفاده از ایـــن دو پلیمـــر زیســـتی اســـتخراج شـــده از پســـماند آبزیــان بــه دلیــل فرآینــد مقــرون بــه صرفــه تــر، وزن مولکولــی کمتــر، جــذب بهتــر توســط بــدن انســان، عــدم محدودیتهــای مذهبــی و نداشــتن خطــر انتقــال بیمــاری مشــترک انســان و حیــوان در حــال رشــد ســریع در جهـان اسـت. تیـم مـا بـا توجـه بـه مزیتهـای فـراوان کالژن و کیتوسـان آبزیـان نسـبت بـه انـواع موجـود کـه عمدتـا وارداتـی اسـت، درصـدد اسـت کـه بتوانـد اسـتخراج و خالـص سـازی ایـن دو پلیمـر زیسـتی را از پسـماند آبزیــان بــرای اولیــن بــار در داخــل کشــور بومــی ســازی کنــد

وارکاتک

🔻ایده: پانسمان نانوالیاف
🔸اعضای تیم: مصطفـی لبـاف زهرا شـهروی هانیـه فهمیده زهره ادینه
🔺خلاصه ایده:امــروزه در بــازار محصــوالت ترمیــم زخــم، پانســمانهای پیشــرفته جایــگاه ویــژه ای پیــدا کــرده انــد. بــه کمــک فنـــاوری نویـــن رهایـــش دارو و ســـاختار نانوالیـــاف بـــه دلیـــل شـــباهت بســـیار بـــه ماتریـــس خـــارج ســـلولی، چاهکهــای ســلول فیبروبالســت را بــه دام انداختــه و بســتری مشــابه بافــت پوســت را فراهــم میکنــد. داروی پنتوکسـی فیلیـن بـا رهایـش کنتـرل شـده، افزایـش اکسـیژن رسـانی و خـواص تسـریع کننـده در فراینـد ترمیـم مــورد اســتفاده قرارگرفتــه اســت. الزم بــه ذکــر اســت ایــن پــروژه در فــاز آزمایشــگاهی ارزیابــی شــده و نتایــج مناســب دریافــت شــده اســت